ქ. მახაშვილი

ზოგადი ქიმია
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

image-1

უაკ 54

ISBN 978-9941-28-417-5

179 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია ქიმიის ლაბორატორიაში მუშაობისა და უსაფრთხოების წესები, გამოყენებული ხელსაწყოები, ქიმიური ჭურჭელი. სახელმძღვანელო შედგენილია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსის მიხედვით და შედგება 20 ლაბორატორიული სამუშაოსაგან. თითოეულს წინ უძღვის მოკლე თეორიული მასალა.
გამოცემა განკუთვნილია სტუდენტების, ლაბორანტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები