გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია, შ. დოღონაძე, გ. იაშვილი, თ. იაშვილი

კვლევის მეთოდების საფუძვლები საჯარო მმართველობის ამოცანებში

image-1

უაკ 347

ISBN 978-9941-28-395-6

279 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

სახელმძღვანელოში განხილულია კვლევის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რომლებიც აუცილებელია საჯარო მართვის თანამედროვე პრობლემებისა და გამოწვევების გამოსაკვლევად. კურსი შეიცავს კვლევების მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს და ძირითადი მეთოდების დეტალურ აღწერას, მათ შორის თვისებრივ, რაოდენობრივ და შერეულ მეთოდებს, კვლევის მეთოდების პრაქტიკაში გამოყენების სპეციფიკურ საკითხებს, მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, ანალიზისა და ინტერპრეტაციის მეთოდებსა და კვლევის ანგარიშის გაფორმებისათვის საჭირო მოთხოვნებს.
გამოცემა განკუთვნილია საჯარო მართვის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, მაგრამ, იმავდროულად განხილული კვლევების მეთოდოლოგია სასარგებლო იქნება ახალგაზრდა მკვლევრთათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კვლევებით როგორც საჯარო მართვის ამოცანების, ისე საზოგადოებრივი ცხოვრების პრობლემათა გამოსაკვლევად სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ბიზნესის სფეროებში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები