მ. მილაშვილი, ვ. მჭედლიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი

მწვანე მშენებლობა

image-1

უაკ 624

ISBN 978-9941-28-423-6 (PDF)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო კურსის - „მწვანე მშენებლობა“ პროგრამის (სილაბუსის) შესაბამისად. მასში მოცემულია მწვანე მშენებლობის განვითარების ძირითადი ეტაპები, გამწვანების ობიექტების დაპროექტებისა და დაგეგმარების ძირითადი ხერხები, აგრეთვე, მწვანე მშენებლობის დარგის მნიშვნელოვანი მიმართულებები და მათი თავისებურებები. სტუდენტები გაეცნობიან წამყვან ქვეყნებში მწვანე მშენებლობის სფეროში არსებულ საერთაშორისო პრაქტიკას, მნიშვნელოვან მიღწევებს, განვითარების თანამედროვე მიმართულებებსა და სამომავლო ტენდენციებს.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები