ვ. მჭედლიშვილი

სტილი და სტილისტიკა ინტერიერში

image-1

უაკ 72.01

ISBN 978-9941-28-421-2 (PDF)

148 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ინტერიერის სტილების ფორმირებისა და განვითარების ძირითადი ასპექტები, მათი მხატვრულ-დეკორატიული სახის ნიშანთვისებები და მახასიათებლები; არსებული სტილების საფუძველზე ჩამოყალიბებულია სტილისტიკის გამოყენების მეთოდიკა თანამედროვე ინტერიერების ფორმირებაში.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის საგნის - „სტილი და სტილისტიკა ინტერიერის დიზაინში“ შესასწავლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები