ვ. მჭედლიშვილი

ეპოქა და სტილი ინტერიერში

image-1

უაკ 72.01

ISBN 978-9941-28-419-9 (PDF)

74 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ინტერიერის ისტორიული განვითარების ეტაპებზე ეპოქალური სტილების ფორმირების ძირითადი ასპექტები, მათი მხატვრულ-დეკორატიული სახის ნიშან-თვისებები და მახასიათებლები; არსებული ეპოქალური სტილების საფუძველზე ჩამოყალიბებული სტილისტიკის გამოყენების მეთოდიკა თანამედროვე ინტერიერების ფორმირებაში.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, საგნის - „ეპოქა და სტილი ინტერიერში“ შესასწავლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები