ვ. მჭედლიშვილი

ნაყინის ქარხნის ინტერიერი
მეთოდიკური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად

image-1

უაკ 725.7

ISBN 978-9941-28-218-8 (PDF)

15 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ნაყინის დამამზადებელი ქარხნის შიგა სივრცის სწორად ორგანიზებისა და ტექნოლოგიური პროცესის სრულფასოვნად წარმართვისთვის შესაბამისი არქიტექტურული სივრცის შექმნის ძირითადი მოთხოვნები. ნაყინის წარმოებისათვის საჭირო მოწყობილობების, ავეჯისა და ინვენტარის სწორად განთავსების და სივრცის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების ძირითადი პრინციპები.
გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები