ვ. მჭედლიშვილი

ღვინის ქარხნის ინტერიერი
მეთოდიკური მითითებები საკურსო პროექტის შესასრულებლად

image-1

უაკ 725.1

ISBN 978-9941-28-219-5 (PDF)

15 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ქარხნის შიგა სივრცის სწორად ორგანიზების, ტექნოლოგიური პროცესის სრულფასოვნად წარმართვისთვის შესაბამისი არქიტექტურული სივრცის შექმნის ძირითადი მოთხოვნები, ასევე წარმოებისთვის საჭირო მოწყობილობების, ავეჯის და ინვენტარის სწორად განთავსებისა და სივრცის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების ძირითადი პრინციპები.
გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები