ო. გელაშვილი, ნ. ბუთხუზი

ლოგისტიკა

image-1

უაკ 338.1

ISBN 978-9941-28-427-4

169 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ლოგისტიკის არსი, ამოცანები, ფუნქციები, განვითარების ეტაპები, ასევე ლოგისტიკის ფუნქციური სფეროები: მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების, საწარმოო, სადისტრიბუციო, სასაწყობო, ნარჩენების რეალიზაციის, სატრანსპორტო, საინფორმაციო.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისა და დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები