ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი

ცემენტები, ტექნიკური მოთხოვნები.

გამოცდის მეთოდები ევროპულ სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობით

image-1

უაკ 666.994(075.8)

ISBN 978-9941-28-447-2

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოს, ევროპული და რუსეთის სტანდარტებისა და სამშენებლო ნორმების ძირითადი დებულებები, რომლებიც ეხება ცემენტებისადმი წაყენებულ ტექნიკურ მოთხოვნებს, მათი გამოცდის მეთოდებს. აქვეა ამ მოთხოვნებისა და მეთოდების შედარებითი ანალიზი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ მასალის ხარისხი. მოცემულია ძირითადი დებულებების განმარტებები, ნორმატიული დოკუმენტების ჩამონათვალი.
წიგნი განკუთვნილია მაგისტრანტებისათვის „სამშენებლო ნორმების საფუძვლების“ კურსის შესასწავლად, გამოადგებათ სამშენებლო დარგის სპეციალისტებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ აიმაღლონ ცოდნა ევროპულ ნორმატიულ სამშენებლო დოკუმენტაციაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები