ვ. გელეიშვილი, ნ. პატარიძე, მ. ტაბატაძე, ნ. ჯაფარიძე

სასარგებლო წიაღისეულის მუზეუმი


image-1

უაკ 069:622

ISBN 978-9941-28-450-2

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

მეთოდიკური ნაშრომი შედგენილია პირველად. მნიშვნელოვანია სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგია-მინერალოგიის, მათი მადნების გენეტიკური და სტრუქტურულ-ტექსტურული თვისებების პრაქტიკული შესწავლის უზრუნველსაყოფად.

შავი, ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი მეტალური სასარგებლო წიაღისეულის და სამთამადნო, ქიმიური, კერამიკული, სამშენებლო, ენერგეტიკული და სხვა არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის მახასიათებელი ნიმუშების ფერადი ფოტოები ნაშრომში წარმოდგენილია მყარი სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების კლასიფიკაციის კლასიკური სისტემის მიხედვით.

ნაშრომი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტების თეორიული და პრაქტიკული სწავლების პროცესში. ის ხელს შეუწყობს ლაბორატორიულ კვლევებს მეტალური და არამენტალური მადნების ნივთიერი და მინერალური შედგენილობის, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებებისა და გამოყენების სფეროს განსაზღვრაში. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ქვეყნის მინერალური რესურსების პოტენციალის წარმოსაჩენად ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შესაქმნელად.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. ის დააინტერესებს არა მარტო მადნიანი გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს, არამედ პრაქტიკოს გეოლოგებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები