მ. ლომსაძე-კუჭავა, გ. ამყოლაძე, თ. წერეთელი

პროფესიული უნარ-ჩვევები


image-1

უაკ 378.12

ISBN 978-9941-28-471-7

320 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

ამ კურსით სტუდენტი გაეცნობა და გამოიმუშავებს პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. ისწავლის ბიზნეს ეთიკის მართვის ასპექტებს, დროის ეკონომიას, საწარმოს ორგანიზაციულ სტრუქტურას და ზოგადად საწარმოში, ფირმაში ქცევის წესებს და მართვის ელემენტებს.

ნაშრომი განკუთვნილია საინჟინრო და ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტთათვის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორანტი), ენერგოკომპანიებში დასაქმებული მენეჯერებისა და სხვა ხელმძღვანელი მუშაკების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები