გ. ტაბატაძე, გ. ლობჯანიძე, ბ. კახაძე

გეოლოგიის მენეჯმენტი

image-1

უაკ 550.8

ISBN 978-9941-28-476-2 (PDF)

142 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია გეოლოგიის მენეჯმენტის არსი, მისი ფუნქციონირების მმართველობითი საფუძვლები და თავისებურებანი საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში, გეოლოგიური საწარმოს მიკრო- და მაკროგარემო. გაანალიზებულია საწარმოთა საქმიანობის მმართველობითი და სხვა ძირითადი საკითხები.

გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, დარგში მომუშავე სპეციალისტებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები