გ. ტაბატაძე, გ. ლობჯანიძე, ბ. კახაძე, ქ. ჯომარჯიძე

დარგის (გეოდეზიური და სამარკშაიდერო წარმოების) ეკონომიკა და მენეჯმენტი

image-1

უაკ 338.45:622

ISBN 978-9941-28-475-5 (PDF)

107 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია დარგის – გეოდეზიური და სამარკშაიდერო წარმოების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის არსი, მისი ფუნქციონირების ეკონომიკური და მმართველობითი საფუძვლები და თავისებურებანი საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში, საწარმოს მიკრო- და მაკროგარემო, საწარმოო რესურსები და მათი გამოყენების მაჩვენებლები. გაანალიზებულია საწარმოთა საქმიანობის ეკონომიკური საკითხები და სხვა ძირითადი მახასიათებლები.

გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტების, დარგში მომუშავე სპეციალისტებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები