ს. გველესიანი

საიუველირო და სანახელავო ქვების საბადოები

image-1

უაკ 671.12

ISBN 978-9941-28-527-1 (PDF)

135 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი წარმოადგენს სახელმძღვანელო რესურსს გამოყენებითი გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ამ სალექციო კურსში განხილულია მსოფლიოში ცნობილი საიუველირო და სანახელავო ქვების საბადოები; მოცემულია საბადოების გენეტური და სამრეწველო კლასიფიკაცია; აღწერილია საბადოთა გეოლოგიური აგებულება, დახასიათებულია სასარგებლო წიაღისეულის შემცველი გეოლოგიური სხეულები, სასარგებლო კომპონენტების - ფერადი ქვების კრისტალების და სხვა სახის აგრეგატების ფორმა, ზომა, ფერი, ხარისხი, ჩამოთვლილია თანამდევი მინერალები, განსაზღვრულია საბადოს ან მადანგამოვლინების სამრეწველო დანიშნულება.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები