ა. გიგინეიშვილი, დ. თევზაძე

წიაღისეულის გამდიდრების სპეციალური და კომბინირებული მეთოდებით კვლევა


image-1

უაკ 622.771

ISBN 978-9941-28-508-0 (PDF)

74 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია წიაღისეულის გამდიდრების სპეციალური და კომბინირებული მეთოდების მნიშვნელობა სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისათვის. განხილულია დახარისხების მეთოდის ფიზიკური საფუძვლები; სასარგებლო წიაღისეულის დახარისხების მეთოდის ძირითადი ამოცანები და მათი თავისებურებანი; წიაღისეულის მინერალთა გარეგნული ნიშნების მიხედვით დახარისხება; რადიომეტრული მეთოდი; სასარგებლო წიაღისეულის მინერალების არჩევითი დაშლა; სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციურ-გრავიტაციული და მაგნიტურ-ფლოტაციური მეთოდები. ელექტრული სეპარაცია. კეთილშობილი და ფერადი ლითონების მადნების გამოტუტვა.

გამოცემა განკუთვნილია „სამთო და გეოინჟინერიის“ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. ის აგებულია სასწავლო დისციპლინის სილაბუსის მიხედვით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები