ლ. კლიმიაშვილი, †ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

სამელიორაციო სატუმბი სადგურები

სახელმძღვანელო საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

image-1

უაკ 626.83

ISBN 978-9941-28-528-8

129 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სამელიორაციო სატუმბი სადგურების დაპროექტების პრინციპები, სატუმბი სადგურების შემადგენლობაში შემავალი ნაგებობების კონსტრუირებისა და გაანგარიშების, მუშა ტუმბოების შერჩევის საკითხები, სატუმბი სადგურების მუშაობის რეჟიმის, ტუმბოებისა და ქსელის ერთობლივი მუშაობის და სარეჟიმო წერტილის განსაზღვრა; მოცემულია სატუმბი სადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების მეთოდიკა გამსხვილებული ნორმებით.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკურსო პროექტის შესასრულებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები