ა. გიგინეიშვილი

წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური და ელექტრული მეთოდები


image-1

უაკ 622.766:622.7

ISBN 978-9941-28-526-4

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური პროცესების მნიშვნელობა სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებაში, მანქანა-დანადგარების სწორი შერჩევა და გაანგარიშება სხვადასხვა სახის წიაღისეულის გამდიდრებისას. მაგნიტური და ელექტრული ველის დაძაბულობის შერჩევა. გამდიდრების პროცესის ეფექტურად წარმართვის მიზნით პროცესში გამოყენებული აპარატურის ტექნოლოგიური პარამეტრების რეგულირება. მასალის მომზადება სისხოს მიხედვით მაგნიტური, ელექტრული და სპეციალური მეთოდებით გამდიდრებისათვის.

ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. ლექციების კურსი აგებულია სასწავლო დისციპლინის სილაბუსის მიხედვით. ის დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო, გეოლოგიური და მეტალურგიული პროფილის უმაღლესი განათლების სტუდენტებს და ახალგაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები