ვ. ქირია, ზ. ჯაფარიძე

ჰიდრო- და პნევმოამძრავები


image-1

უაკ 62-85:62-82

ISBN 978-9941-28-533-2 (PDF)

90 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური ამძრავების დანიშნულება, გამოყენების სფეროები, შემადგენელი ელემენტები. მოცემულია ცალკეული ელემენტების მოქმედების პრინციპები, სტრუქტურული აღნიშვნები და კონსტრუქციული თავისებურებები.

გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები