მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ნ. რუხაძე, ი. წერეთელი

კიდული ბაგირგზის სიხშირულ-რეგულირებადი ელექტრული ამძრავის გაანგარიშება

image

უაკ 621.3.07

ISBN 978-9941-28-540-0

51 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ძირითად ამძრავად მოკლედ შერთული როტორიანი ძრავას გამოყენების მიზანშეწონილობა ქსელის სიხშირის მართვით (სიხშირული გარდამქმნელებით). ამწევ სატრანსპორტო მექანიზმებში, ამძრავის ძრავას სიმძლავრის შერჩევის მეთოდიკის მსგავსად, მოცემულია მეთოდი, რომლის საშუალებითაც მოხდება სიხშირული გარდამქმნელებით მართვის დროს, ბაგირგზის ძრავას სიმძლავრის შერჩევა, სამუხრუჭო რეზისტორების გაანგარიშება და სხვ.

ნაშრომი განკუთვნილია კიდული ბაგირგზის ელექტრული ამძრავის სპეციალისტებისათვის, სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები