ს. მებონია, დ. ნოზაძე

გლინვის თეორია და ტექნოლოგია


image-1

უაკ 621.774.35

ISBN 978-9941-28-567-7

430 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ლითონების გლინვის თეორიის კანონზომიერებები, ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. დამხმარე სახელმძღვანელოში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების, ისე დამხმარე ოპერაციების დაგეგმარების საკითხები, მათი გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკები. დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს სხვადასხვა პროფილის გლინვის ტექნოლოგიური პროცესის გაანგარიშების მეთოდიკას.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები