†ი. ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი

ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები

image-1

უაკ 621.311.21:627:8

ISBN 978-9941-28-556-1

121 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სახელმძღვანელო 2009 წელს ამავე ავტორების მიერ გამოცემული „ჰიდროენერ-გეტიკული დანადგარების“ გადამუშავებული და შევსებული გამოცემაა. მასში განხილულია თანამედროვე ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების სახეობები, მათგან ერთ-ერთი ძირითადი სახეობის - ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობის შემადგენელი ნაწილები, მათი მუშაობის თეორიული საფუძვლები, მუშა პროცესები, ენერგეტიკული მახასიათებლები, გამოყენების არეები. მოცემულია მითითებები ძირითადი პარამეტრების შესარჩევად.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საბაკალავრო პროგრამ - „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები