თ. წივწივაძე

არაორგანული სინთეზი

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

image-1

უაკ 54:546

ISBN 978-9941-28-558-5

78 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს ლაბორატორიულ სამუშაოთა ჩატარების სანიმუშო გეგმას, მათ შინაარსს, უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებს, დამოუკიდებელი სამუშაოებისთვის გამოყენებული და რეკომენდებული ლიტერატურის სიას. თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოში, სტუდენტის ასარჩევად შემოთავაზებულია რამდენიმე სინთეზი, რომელთაგან მხოლოდ ერთ-ერთია საუკეთესო მეთოდი ნივთიერების მისაღებად. დანართის განყოფილებაში ცხრილების სახით მოტანილია უამრავი საცნობარო მასალა სინთეზის ჩასატარებლად.

დამხმარე სახელმძღვანელო ნათლად წარმოაჩენს ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების დიდ გამოცდილებას უმ-ნიშვნელოვანეს ნივთიერებათა სინთეზში, რომელიც გამიზნულია ქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები