ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე, მ. ფოლადაშვილი

LabVIEW: მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების
ანალოგური ელემენტები და კვანძები
(ლაბორატორიული პრაქტიკუმი)

image-1

უაკ 621. 38

ISBN 978-9941-20-513-2

141 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

ლაბორატორიული სამუშაოები დამუშავებულია ვირტუალური ხელსაწყოების ტექნოლოგიით. პრაქტიკული რეალიზაცია განხორციელებულია LabVIEW პროგრამულ გარემოში National Instruments კომპანიის ხელსაწყოთა დახმარებით.
განკუთვნილია სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების „მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების“ დეპარტამენტის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისთვის. შეიძლება გამოიყენონ იმ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმაც, რომლებიც ელექტრონიკას და მიკროპროცესორულ ტექნიკას სწავლობენ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები