ლ. გაჩეჩილაძე

მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისის დაპროგრამება Python-ზე

image-1

უაკ 004.43

ISBN 978-9941-28-572-1

143 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისის დაპროგრამების საშუალებები ენა Python-ზე. თეორიულ წანამძღვრებს თან სდევს პროგრამული კოდის ჩაწერისა და მისი შესრულების პროცედურები.

გამოცემა განკუთვნილია დაპროგრამების ენა Python-ზე გრაფიკული ინტერფეისის მქონე პროგრამების შემუშავების შესწავლის მსურველთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები