მ. თოფურია, ა. გოგოლაძე, ა. სურმავა

მეთოდური მითითებები პრაქტიკუმისათვის ჰიდრავლიკის ზოგად კურსში
მეორე შევსებული გამოცემა

image-1

უაკ 532

ISBN 978-9941-28-601-8

55 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ორი საშინაო დავალება, რომლებსაც ასრულებენ სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობის სტუდენტები: პირველი ეხება ჰიდროსტატიკას და მოიცავს წნევის ძალების სიდიდისა და წნევის ცენტრების მდებარეობის განსაზღვრის საკითხებს სხვადასხვა ფორმის შედგენილ ზედაპირებზე, ჰიდროსტატიკური წნევის ეპიურების აგებას აღნიშნულ ზედაპირებზე და სხვ. მეორე დავალება ეხება ჰიდროდინამიკას და მასში განიხილება ცვლადი კვეთის მარტივი მილსადენების გაანგარიშების საკითხები როგორც თავისუფალი, ისე არათავისუფალი გამოდინებისას. ამ დავალებაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა დაწნევის დანაკარგების განსაზღვრას სხვადასხვა სახის ჰიდრავლიკურ წინაღობათა დაძლევისას და ბერნულის განტოლების პრაქტიკულ გამოყენებას.

პრაქტიკუმი განკუთვნილია სამშენებლო და სატრანსპორტო ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები