ვ. აბაიშვილი

სამეცნიერო-კვლევითი სწავლების მეთოდები

image-1

უაკ 519.2

ISBN 978-9941-28-620-9 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

განხილულია ექსპერიმენტული კვლევის მათემატიკური დამუშავების საკითხები. კერძოდ, მოცემულია კომბინატორიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები.

ჩამოყალიბებულია ექსპერიმენტული კვლევის მიზანი, ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და კვლევის ობიექტზე სხვადასხვა ძირითადი და გარეშე ფაქტორების გავლენის საკითხები.

მოცემულია მეცნიერული კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპის ტექნოლოგიური სისტემების დინამიკური კვლევის ამოცანების მათემატიკური მოდელის შედგენის საკითხები.

განკუთვნილია სათანადო სპეციალობის დოქტორანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები