ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, გ. გოლეთიანი, ზ. ჯაფარიძე, ზ. ლაზარიშვილი, თ. რევიშვილი, ლ. ქაჯაია, ა. ნეჩაევი, ნ. შებერშნიოვა, ვ. შერბაკოვი, ვ. შიხინა, ი. შუბი, გ. მელკინა, ო. ანოშინა

კვების პროდუქტების
ტექნოლოგია

image-1

უაკ 641.1:664

ISBN 978-9941-20-608-5

528 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების მეცნიერული საფუძვლები. აღწერილია კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ძირითად დარგებში მცენარეული ნედლეულისგან ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო კვების პროდუქტების წარმოებაში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარ-მოწყობილობები და მათში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესები.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.

ავტორები: ნ. ბაღათურია (ნაწ. I - თავი 1, 2; ნაწ. II – თავი 7, 8, 12, 14, 15, 17, 19); ნ. ბეგიაშვილი (ნაწ. II – თავი 16, 17); გ. გოლეთიანი (ნაწ. II – თავი 17); ზ. ჯაფარიძე (ნაწ. II – თავი 17, 19); ზ. ლაზარიშვილი (ნაწ. II – თავი 1); თ. რევიშვილი (ნაწ. II _ თავი 18); ლ. ქაჯაია (ნაწ. II – თავი 7); ა. ნეჩაევი (ნაწ. II – თავი 7); ნ. შებერშნიოვა (ნაწ. II – თავი 2, 3); ვ. შერბაკოვი (ნაწ. II _ თავი 7); ვ. შიხინა (ნაწ. II – თავი 13); ი. შუბი (ნაწ. II – თავი 6, 9, 11); გ. მელკინა (ნაწ. II – თავი 4, 5); ო. ანოშინა (ნაწ. II – თავი 10).


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები