ზ. აზმაიფარაშვილი, მ. ბალიაშვილი

ელექტრონული მოწყობილობების დაპროექტება EasyEDA-ს გარემოში


image-1

უაკ 681.3.001:621.396.6

ISBN 978-9941-28-674-2 (PDF)

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრონული აპარატურის ავტომატიზებული დაპროექტებისათვის გამოყენებული პროგრამა EasyEDA, რომელიც შეიცავს პრინციპული სქემების რედაქტორს, ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტების ტოპოლოგიის რედაქტორს, SPICE სიმულატორს, მონაცემების ღრუბლოვან საცავს, პროექტების მართვის სისტემას, აგრეთვე ნაბეჭდი ფირფიტების დამზადების შესაკვეთად საჭირო საშუალებებს. მოყვანილია ზოგადი ცნებები ავტომატიზებული დაპროექტების შესახებ.

ნაშრომში აღწერილია სქემის აგების კონკრეტული მაგალითები და ამ სქემების საფუძველზე – სამონტაჟო ფირფიტის (პლატის) შექმნის პროცესი. განხილულია ელე-ქტრონული კომპონენტების ჯგუფები, ელექტრონული ანაწყობების შესაძლო სტრუქტურები, ნაბეჭდი სამონტაჟო ფირფიტის სახეები, ზომები, მასალები. ნაჩვენებია როგორ ხდება სამონტაჟო ფირფიტის ავტომატური ტრასირება, ელემენტების ორიენტირება, ფენების ამობეჭდვა, აგრეთვე პროექტის ექსპორტირების პროცესი Gerber ფაილების სახით. ნაჩვენებია პლატის დამზადების შეკვეთის პროცედურა.

სახელმძღვანელო შეიცავს სქრინშოთების დიდ რაოდენობას, რაც თვალსაჩინოს ხდის დაპროექტების პროცედურას. იგი გამიზნულია უპირველესად მათთვის, ვინც სწავლობს ელექტრონიკას ან არ უსარგებლია EasyEDA-თი, თუმცა პროფესიონალებისთვისაც ალბათ საინტერესო იქნება.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები