გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი

სავარჯიშოები გეგმილურ ხაზვაში

image-1

უაკ 004.42

ISBN 978-9941-28-682-7

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

მეცნიერების, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების თანამედროვე ტემპი და მოთხოვნები გვკარნახობს საინჟინრო-ტექნიკური კადრების მომზადების და ცოდნის მაღალ დონეს, რაც თავისთავად სასწავლო პროცესისადმი თვისობრივად ახალ, განსხვავებულ მიდგომას მოითხოვს. აქედან გამომდინარე, საინჟინრო გრაფიკის შემსწავლელ პირთათვის აუცილებელია საინჟინრო კომპიუტერული პროგრამის შესწავლაც. ყველა მაგალითი შესრულებულია მითითებული მასშტაბით და კომპიუტერული პროგრამა Autodesk AutoCAD-ის უახლესი 2020 წლის ვერსიის საშუალებით.

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომელთათვისაც სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულია საინჟინრო გრაფიკისა და კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის სრული კურსის შესწავლა. სავარჯიშოების კრებულით სარგებლობა შეუძლიათ უმაღლესი პროფესიული განათლების სტუდენტებსა და საინჟინრო გრაფიკით დაინტერესებულ პირებს.

კრებული ასევე განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი სტუდენტებისათვის, რომლებიც შეისწავლიან სინჟინრო გრაფიკასა და კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკას AutoCAD-ის გამოყენებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები