თ. ცინცაძე, ნ. შაშიაშვილი

ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი

image-1

უაკ 615

ISBN 978-9941-28-703-9

240 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის სალექციო და პრაქტიკული სამუშაოებისთვის. სახელმძღვანელოს თან ერთვის გამოყენებული ტერმინების განმარტებების ლექსიკონი, რომელშიც ასახულია ფარმაცევტული საქმიანობის სამართლებრივი წარმართვისთვის აუცილებელი მოთხოვნები.

წიგნი განკუთვნილია ფარმაცევტული სპეციალობის მაგისტრატურის, ბაკალავრიატის სტუდენტებისა და დარგის სპეციალისტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები