ჟ. პეტრიაშვილი, რ. კლდიაშვილი

ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად ქიმიაში
სტუდენტის რვეული

image

უაკ 54

ISBN 978-9941-28-818-0

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სტუდენტის რვეული საინტერესოა როგორც ექსპერიმენტული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით და ითვალისწინებს ექსპერიმენტის საფუძველზე რაოდენობრივი გამოთვლების შესრულებას, მოიცავს შესაბამის თეორიულ მასალას, მდიდარია ვიზუალური მასალით. სამუშაო რვეულის საშუალებით სტუდენტი შეძლებს გაეცნოს ექსპერიმენტული სამუშაოს უსაფრთხოებას, დაახასიათოს ჩატარებული ექსპერიმენტი, ჩამოაყალიბოს საძიებო კითხვა და ჰიპოთეზა, შეაგროვოს და გააანალიზოს მონაცემები ააგოს შესაბამისი გრაფიკები და გააკეთოს სათანადო დასკვნები.

ნაშრომი ემსახურება და ხელს უწყობს შემდეგი უნარების განვითარებას: საკითხის ცოდნის, გაგების და გამოყენების დემონსტრირება; მონაცემების წაკითხვა და ორგანიზება; მონაცემების გადაყვანა ერთი სახიდან მეორეში (ცხრილების, გრაფიკების, სქემების წაკითხვა-შევსება-აგება), მონაცემების ანალიზი და შეფასება; მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა; პრობლემის გადაჭრა.

სამუშაო რვეული მოიცავს 11 სამუშაოს. პირველ სამუშაოში აღწერილია ქიმიური აღჭურვილობა და მოცემულია შესაბამისი დავალება. დანარჩენი 10 ლაბორატორიული სამუშაო ექსპერიმენტულია.

სტუდენტის რვეულის გამოყენება ეფექტური იქნება როგორც დისტანციური, ისე ჰიბრიდული და პირისპირ სწავლების დროს და დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს ჩატარებული ექსპერიმენტული მასალის უკეთ ათვისებაში.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არაქიმიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, რომელსაც შევსებული ფორმით სტუდენტი წარმოადგენს დოკუმენტური მასალის სახით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები