ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, არ. ჩიქოვანი

ბეტონთმცოდნეობა

image-1

უაკ 691.32

ISBN 978-9941-28-725-1

272 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოს მიზანია გავეცნოთ ბეტონთმცოდნეობის თანამედროვე თეორიას და პრაქტიკას, შევისწავლოთ სხვადასხვა შედგენილობისა და სახეობის ბეტონის დაპროექტება, სწორად შევარჩიოთ და გამოვიყენოთ ბეტონის სხვადასხვა სახეობა.

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის, ის ასევე დაეხმარება სამშენებლო სფეროში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები