თ. მინაშვილი, ქ. დავითაძე

კვლევის ფიზიკური მეთოდები

image-1

უაკ 54.03

ISBN 978-9941-28-774-9 (PDF)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სალექციო კურსში განხილულია ნივთიერებების, მასალებისა და ნაკეთობების კვლევის მეთოდები, რომელთა ცოდნა აუცილებელია სტუდენტისთვის, რათა მან მიზანმიმართულად, ღრმად შეისწავლოს ნივთიერებების და მათგან შექმნილი მასალების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ელემენტარულ, ისე მოლეკულურ, ფრაქციულ, ფაზურ, სტრუქტურულ ანალიზს. აქვეა მასალების კვლევის სხვა, მექანიკური (სისალე, პლასტიკურობა, დრეკადობა და სხვა), ელექტრული და მაგნიტური თვისებების შესწავლის მეთოდების აღწერა.

ლექციების კურსი განკუთვნილია შესაბამისი მიმართულების სტუდენტებისათვის როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო საფეხურზე. ამავე დროს ის საინტერესო იქნება კვლევის მეთოდებით დაინტერესებული ყველა მკითხველისთვისაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები