ნ. მაჭავარიანი

კაზუსები „შრომის უსაფრთხოების კანონისა და შრომის კანონმდებლობის შესახებ“

image

უაკ 094.1

ISBN 978-9941-28-720-6

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია „საქართველოს შრომის კოდექსისა და შრომის უსაფრთხოების კანონის“ შესაბამისი „კაზუსები“.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების“ დეპარტამენტის საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ კვალიფიკაციის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები