მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე

ეკონომიკა და მარკეტინგი

image-1

უაკ 330.1

ISBN 978-9941-20-689-4

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

სახელმძღვანელოში საუბარია ეკონომიკის არსსა და მის ძირითად მნიშვნელობაზე, რაც დიდადაა დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ცხოვრებისა და უმუშევრობის დონეზე, ეროვნულ შემოსავალზე, ფულად-საკრედიტო სისტემის სიმყარესა და ჯამში ქვეყნის სიძლიერეზე.
სახელმძღვანელოს მიზანია დაინტერესებულ მკითხველს გააცნოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ეკონომიკის ძირითადი პრინციპები.
წიგნი განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები