ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე

მერქნის პირველადი დამუშავება

image

უაკ 621.921.4

ISBN 978-9941-28-709-1

264 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სალექციო კურსში განხილულია სახერხი წარმოების პროდუქცია; ხე-ტყის სახერხი ნედლეული და ნედლეულიდან დახერხილი პროდუქციის გამომუშავების მეთოდები; მოცემულია ხერხთაწყობის გაანგარიშება; დახერხილი პროდუქციის ოპტიმალური ზომების განსაზღვრა; ნედლეულის დანაწევრების დაგეგმვა და ხარჯის ნორმირება.

მოცემულია საწარმოო პროცესების ჰარმონიზაციის თეორიის საფუძვლები; ნაკადური ხაზები ხისტი და მოქნილი კავშირებით; სახერხი ნედლეულის საწყობებში მუშაობის ორგანიზაცია და გამოყენებული მოწყობილობები. მორების დახერხილ ხე-ტყედ დანაწევრება ჩარჩოხერხის, ლენტახერხიანი, მრგვალხერხა, საფრეზ-სახერხი ჩარხების ბაზაზე და გამოყენებული მოწყობილობები; სახერხი ნედლეულის ჩამოგანვისა და დატორსვის უბანი, სამუშაოების ორგანიზაცია დახერხილი ხე-ტყის საწყობებში.

წიგნში განხილულია დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგიის კურსის ბაკა¬ლავრიატის პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები. იგი სასარგებლო იქნება მაგისტრანტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები