მ. მილაშვილი, ვ. მჭედლიშვილი

ღონისძიების გაფორმება და დიზაინი

image-1

უაკ 74

ISBN 978-9941-28-735-0 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების გასამართი სივრცისა და გარემოს დეკორაციული გაფორმებისადმი შემოქმედებითი მიდგომის ძირითადი სახეები სივრცის დიზაინი და არქიტექტურული თავისებურებები დეკორის ელემენტების მისადაგებისა და მხატვრული იდეების გენერირების ხერხები. ასევე შეიცავს ინფორმაციას მსოფლიო სამზარეულოს თავისებურებების, ხალხთა კვებითი კულტურის კულტურულ-რელიგიური ტრადიციების, კვებითი მომსახურების სახეების, კვებითი უსაფრთხოების ნორმების შესახებ. მოცემულია ღონისძიების მუსიკალურად გაფორმებისა და გასართობი პროგრამის შემუშავების სპეციფიკა.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური პროგრამა „ღონისძიების ორგანიზების“ შესაბამისი მოდულის სწავლებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები