მ. მილაშვილი

ოფიციალური და საქმიანი შეხვედრების ადმინისტრირება

image-1

უაკ 007.14;057.3

ISBN 978-9941-28-759-6 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

ლექციების კურსში წარმოდგენილია სხვადასხვა ტიპის ოფიციალურ-საქმიანი შეხვედრების სახეები და მათი კლასიფიკაცია, სხვადასხვა ფორმატის ოფიციალურ-საქმიანი შეხვედრებისა და ღონისძიებების ადმინისტრირების მეთოდები და ხერხები. ასევე შეიცავს ინფორმაციას საქმიანი ღონისძიების საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალებების, შეხვედრის ტიპის მიხედვით საჭირო დოკუმენტაციის წარმოების წესების, ღონისძიების ბიუჯეტის შედგენის პარამეტრების შესახებ. განხილულია შეხვედრებისათვის ადაპტირებული გარემოს მომზადებისა და უსაფრ-თხოების უზრუნველყოფის, ოფიციალური მოწვევის ორგანიზებისა და მიღების ოქმების მოთხოვნები.

განკუთვნილია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „ღონისძიების ორგანიზების“ შესაბამისი მოდულის სწავლებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები