ი. მოდებაძე, ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი

ციფრული ტექნიკის საფუძვლები

image

უაკ 621.317.32

ISBN 978-9941-28-753-4

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

წიგნი გადამუშავებულია და ადრინდელი გამოცემიდან ცოტა რამ არის დარჩენილი. გათვალისწინებულია თანამედროვე ციფრული ტექნიკის მოთხოვნები.

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თვლის სისტემები, ძირითადი ციფრული მიკროსქემების აგების მეთოდები და სახეები. მოცემულია აგრეთვე ლოგიკური ფუნქციები, მათი შედგენისა და მინიმიზაციის საკითხები, კომბინაციური და მიმდევრობითი ციფრული სქემები. წიგნში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მიკროპროცესორულ მოწყობილობებსა და მიკროკონტროლერებს. მოცემული მასალების უკეთ ათვისების მიზნით მოყვანილია მაგალითები და საკონტროლო კითხვები.

განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ძირითადი კურსის - „ციფრული ტექნიკის საფუძვლების“ წასაკითხად, აგრეთვე ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე „მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების“ სპეციალიზაციის მიხედვით ლექციების წასაკითხად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები