გ. ჯოხაძე, †ც. გოგუაძე

მაკრომოლეკულების ფიზიკა და ქიმია

image-1

უაკ 541.64

ISBN 978-9941-28-804-3 (PDF)

264 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელო მოიცავს მაკრომოლეკულების ფიზიკისა და ქიმიის სასწავლო პროგრამით (სილაბუსით) გათვალისწინებულ ყველა საკითხს. მაკრომოლეკულების სტრუქტურების ფორმირება გავლენას ახდენს მაკრომოლეკულური ნაერთების თვისებებზე, ამიტომ აღნიშნული კურსის მთავარი თეორიული და პრაქტიკული ამოცანაა პოლიმერების ფუნდამენტურ მახასიათებლებსა და თვისებებს შორის კავშირების გამოვლენა, მათი მართვის უნარი პოლიმერების სინთეზისა და გადამუშავების პირობებში, აგრეთვე წინასწარ განსაზღვრული თვისებების მქონე პოლიმერების მიზანმიმართული სინთეზი.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, ასევე დახმარებას გაუწევს როგორც ქიმიური, ისე ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობის ყველა საფეხურის სტუდენტს, ასევე ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსა და მეცნიერ-მკვლევრებს, რომლებიც პოლიმერებისა და პოლიმერული მასალების სფეროში მუშაობენ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები