ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია

მანქანათმშენებლობისა და მსუბუქი მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოება

image

უაკ 621

ISBN 978-9941-28-741-1

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში განხილულია უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები მანქანათმშენებლობისა და მსუბუქი მრეწველობის საწარმოებში, კერძოდ სხვადასხვა საამქროში ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობისას წარმოშობილი შრომის უსაფრთხოების პირობების დარღვევისა და მათი ლიკვიდაციის ღონისძიებები.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები