თ. ეთერაშვილი

ამოცანების და სავარჯიშოების კრებული საინჟინრო ფიზიკაში

image-1

უაკ 62/53

ISBN 978-9941-28-915-6

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია გავლილ სალექციო მასალასთან დაკავ-შირებული საკითხები, და საშუალებას იძლევა, შეჯამდეს მიღებული ცოდნის ის მინიმუმი, რომელიც საჭიროა დასმული ამოცანის გადასაწყვეტად. განხილულია ასევე ისეთი საკითხებიც, რომელიც ეხება ზოგადი, ატომური, ოპტიკური, ქვანტური, მყარი სხეულებისა და დიფრაქციულ ფიზიკას. თეორიული ამოცანების გარდა, მოცემულია ლაბორატორიაში ჩასატარებელი პრაქტიკული სამუშაოებიც.

განკუთვნილია საინჟინრო ფიზიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის. ასევე გამოადგება, მასალათმცოდნობითა და მასალათა ინჟინერიით დაინტერესებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები