ზ. გვიშიანი, თ. ხმელიძე

სამშენებლო ტერმინების მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი

image

უაკ 030.8:624

ISBN 978-9941-28-949-1

256 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 01.11.2022


 

ლექსიკონი შეიცავს ტერმინებსა და ცნებებს, რომლებიც ეხება მშენებლობასა და მის მონათესავე მიმართულებებს: არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება, საკულტო და საერო ნაგებობები, წყლის ინჟინერია, მენეჯმენტი, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, სეისმომედეგობა, საგან­გებო სიტუაციები, სამშენებლო მანქანები და სხვ.

ლექსიკონი საცნობარო ხასიათისაა და განკუთვნილია სამშენებლო სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისა და სტუდენტთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები