ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, მ. პატურაშვილი

ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება
და დაპროექტება
მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტის
შესასრულებლად სასწავლო კურსში

image-1

უაკ 629.45/46(075)

ISBN 978-9941-28-942-2 (PDF)

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.11.2022


 

მეთოდურ მითითებაში აღწერილია საკურსო პროექტის სტრუქტურა და შინაარსი, წარ­მოდგენილია დასაპროექტებელი ვაგონების კვანძებისა და დეტალების მასისა და ზომების ძი­რითადი საცნობარო მონაცემები, ასევე მოცემულია სათანადო რეკომენდაციები საკურსო პრო­ექტის შესასრულებლად და გაანგარიშებების ჩატარების თანამიმდევრობა, გაანგარიშებებში თა­ნა­მდეროვე კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების შესაძლებლობა და გრაფიკული ნაწილის შესრულება AutoCAD-ში. ცხრილის სახით მოცემულია ინდივიდუალური დავალებების ვარი­ანტები (ვაგონების კონსტრუქციების მიხედვით).

საკურსო პროექტის შესრულება სტუდენტს დაეხმარება შეიძინოს თეორიული და პრაქ­ტი­კული ცოდნა ვაგონებისა და მისი კვანძების დაპროექტებისა და მშენებლობის სფეროში, შეის­წავლოს მათი მოწყობილობა და მუშაობა, ასევე აითვისოს ვაგონების ცალკეული კვანძების სიმ­ტკიცეზე გაანგარიშების ძირითადი მეთოდები.

გამოცემა განკუთვნილია „ტრანსპორტის“ ინჟინერიის (კონცენტრაცია - „სარკინიგზო ტრან­სპორტის“ ინჟინერია) მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები