ო. გელაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი

სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტის
ელექტრონული და მიკროპროცესორული
სისტემები


image-1

უაკ 681. 332.

ISBN 978-9941-20-474-6

193 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

განხილულია სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებაში რკინიგზისა და საავტომობილო ტრანსპორტზე გამოთვლითი ტექნიკის ფართოდ დანერგვის დიდი როლი, რაც კერძოდ მართვის და ექსპლუატაციის სისტემების სრულყოფის პროცესში მიკროპროცესორულ პროგრამირებად გადაწყვეტების გამოყენებაში გამოიხატება. ამ გადაწყვეტათა საფუძველზე რკინიგზის ტრანსპორტზე გამოჩნდა შესაბამისი მოწყობილობები სადგურებზე, მახარისხებელ გორაკებზე, ელმავლებზე, ელექტრომატარებლებზე, ავტომატიკის, ტელემექანიკის, კავშირგაბმულობის, გამოთვლითი ტექნიკის, ელექტრომომარაგების და სხვა სამსახურებში, ხოლო საავტომობილო ტრანსპორტზე მნიშვნელოვნად, ავტომობილის კონსტრუქციის, დიაგნოსტირების და მომსახურების საკითხების გადაწყვეტისას აისახა, რამდენადაც წარმოდგენილია დასავლეთის ქვეყნების და რუსეთის ფედერაციის რკინიგზებზე და ავტომობილების კონსტრუქციაში მიკროპროცესორული ტექნიკის დანერგვის პროცესი.
გამიზნულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რიგი საკითხებით შეიძლება მაგისტრატურის პროგრამით დაკავებულმა სტუდენტებმაც ისარგებლონ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები