ვ. აბაიშვილი

სამრეწველო მანქანებისა და მოწყობილობების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი

image-1

უაკ 65.011.4

ISBN 978-9941-28-964-4

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოს ძირითადი ტექ­ნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც  მათი შესრულების გზებსა და მეთოდებს განსაზღვრავს. მოცემულია მანქანებისა და მოწყობილობების როგორც ეკონომიკური, ისე ტექნიკურ-ეკო­ნომიკური მაჩვენებლები და ანალიზი მათი ეფექტიანობის დადგენის მიზნით, მანქანებისა და მოწყობილობების ოპტიმი­ზაციის ამოცანები, ამოხსნის ეტა­პები და ოპტიმალურობის კრიტერიუმები.

განკუთვნილია სტუ-ის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები