ვ. აბაიშვილი

მეცნიერული კვლევის მეთოდები
(მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია)

image-1

უაკ 167

ISBN 978-9941-28-965-1

432 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია მეცნიერული კვლევის გნოსეოლო­გიუ­რი საფუძვლები, მეცნიერული ცოდნის აგების მეთოდოლოგიური პრინციპი, თეორიული და ემპირიული კვლევების ზოგადმეცნიერული მეთო­დები, ექსპე­რიმენტის დაგეგმვის თეორიის საკითხები და კვლევის შედეგების მათემატიკური დამუშავება.

მასალის ათვისების გაიოლების მიზნით მოცემულია ამოცანების  ამოხს­ნის ნიმუშები.

განკუთვნილია  სტუ-ის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟი­ნე­რიის ფაკულტეტის დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები