ზ. გვიშიანი, მ. ყავრელიშვილი

ბუნებრივი წყლების წყალმიმღები ნაგებობების მშენებლობა

image

უაკ 628.1/696.11

ISBN 978-9941-512-09-4

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.10.2023


 

ნაშრომში განხილულია წყალმიმღები ნაგებობებისა და მოწყობილობების ტიპები, რომლებიც წყალმომარაგების სისტემაში გამოიყენება. წარმო­დგე­ნილია ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებიდან წყლის მიღების ტექნოლოგიები და ნაგებობების სტრუქტურა, მათი დაპროექტებისა და გაანგარიშების თავისებურებები. აღწერილია სანაპირო, კა­ლაპოტის და ციცხვისებრი წყალმიმღების სახეები, წყალ­მიმ­ღები ნაგებობების ელე­მენტები (თვითდინებითი და სიფონური მილები, ბადეები და გისოსები, სხვადასხვა სახეობის ფილტრების მოწყობის ტექნოლოგიები), რომლებიც წყალმომარაგების პრაქ­ტიკაში გამოიყენება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მიწისქვეშა წყლების წყალმიმღები ნაგებობების დაპროექტებას და გაანგარიშებას, ასევე თევზდამცავი ღონისძიებების გატარების საკითხებს წყლის მიღებისას.

ლექციების კურსი განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუ­დენ­ტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები