მ. კახიანი, გ. ჯაფარიძე, თ. ჩხაიძე, თ. ბერიძე, ნ. ნოზაძე

მანქანათა ნაწილები

ნახაზების ალბომი
ტექნიკური მექანიკა და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები

image

უაკ 62-76

ISBN 978-9941-512-08-7

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

მანქანათა ნაწილების გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საფუძვლების შესწავლა ორ ეტაპად იყოფა. პირველ ეტაპზე სტუდენტები უსმენენ ლექციების კურსს, ხსნიან სავარჯიშოებს, საშინაო დავალებებსა და ლაბორატორიულ სამუშაოებს. ეს ეტაპი ჩვეულებრივ გამოცდით სრულდება. მეორე ეტაპზე სტუდენტი ასრულებს საკურსო პროექტს ან საკურსო სამუშაოს, რაც შემდგომში მისი დაცვით მთავრდება.

განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სხვადასხვა სპეციალობის მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები