დ. გურგენიძე, მ. წიქარიშვილი, თ. ბულია

პორტების რეკონსტრუქცია-გაფართოების კომპლექსური დიაგნოსტიკის მეთოდები და მოდელები ფოთის პორტის მაგალითზე

image-1

უაკ 627.212

ISBN 978-9941-512-15-5

368 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2023


 

მონოგრაფიაში განხილულია პორტში ნავმისადგომის ნაგებობების კომპლექსური დიაგნო­სტიკის გამოყენების მეთოდური უზრუნველყოფა და მოდელირების მეთოდოლოგიის დამუ­შავება ექსპლუატაციის საიმედოობის, სიმტკიცისა და სტაბილურობის დასადგენად, ადგი­ლობრივი პირობების გათვალისწინებით.

მონოგრაფია განკუთვნილია საინჟინრო დარგში მომუშავე მეცნიერი მუშაკებისთვის, სამ­შენებლო პროფილის დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და ბაკალავრებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები